User Tools


Footnotes

Footnotes คือ การทำหมายเหตุภายในหน้า มีวิธีการทำที่ง่ายมาก โดยมีรูปแบบคำสั่งดังนี้

((ข้อความหมายเหตุ))

จากคำสั่งด้านบน จะมีการแสดงผลดังนี้ 1) ซึ่งจะมีตัวเลขปรากฏขึ้นสอดคล้องกับจำนวนหมายเหตุ หากเราใช้เมาส์วางบนตัวเลข จะแสดงข้อความในหมายเหตุในแบบ tooltip ซึ่งจะโยงไปที่ด้านท้ายของหน้า

1)
ข้อความหมายเหตุ

OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR