OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


การบริหารทรัพยากรบุคคล:การกำหนดตำแหน่งระดับสูง

การจัดทำบันทึกเสนอคณะกรรมการการกำหนดตำแหน่งระดับสูง

รายละเอียด : Infographic เกี่ยวกับภาพรวมของการจัดทำบันทึกเสนอคณะกรรมการการกำหนดตำแหน่งระดับสูง

กลุ่มเป้าหมาย : นักทรัพยากรบุคคล ผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่

การบริหารทรัพยากรบุคคล/การกำหนดตำแหน่งระดับสูง.txt · Last modified: 2018/03/21 13:42 by jumrieng