OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


การบริหารทรัพยากรบุคคล:การบริหารอัตรากำลังและตำแหน่ง_ข้าราชการ

การบริหารอัตรากำลังและตำแหน่ง (ข้าราชการ)

นิยาม

การกําหนดตําแหน่ง หมายถึง การกําหนดให้มีตําแหน่งในส่วนราชการใด้จํานวนเท่าใดและเป็นตําแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด และให้หมายความรวมถึง การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง การเกลี่ยอัตรากําลัง (การตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน)การเปลี่ยนชื่อตําแหน่งในสายงาน การเปลี่ยนด้านความเชี่ยวชาญ การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการและประเภททั่วไป โดยไม่เปลี่ยนประเภทตําแหน่งและสายงาน และกรณีอื่น ๆ ที่กําหนดตามหนังสือนี้ โดยการกําหนดตําแหน่งต้องคํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ้ำซ้อนและประหยัดเป็นหลักรวมทั้ง จะต้องเป็นไปตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง พ.ศ. 2551 และมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง

หลักการกำหนดตำแหน่ง

 • หลักการในหนังสือเวียนรวมเล่มที่แก้ไขเพิ่มเติม : (ว 2/2558)
 • การจัดทำแผนกำหนดตำแหน่ง : (ว 20/2559)

การจัดตำแหน่งตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

 • การจัดแบ่งงานภายใน (คู่มือ) + แนวทางการกำหนดตำแหน่งในการบริหารงาน (คู่มือ)
 • การจัดตำแหน่ง + บันทึกเสนอ อ.ก.พ.กระทรวง

การจัดทำ Job Description เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • การวิเคราะห์งานเพื่อการจัดทำ Job Description
 • รูปแบบการเขียน Job Description + สมรรถนะ (คู่มือเล่มที่ 3 และ 4)
 • เคล็ดลับในการเขียน

การขออัตรากำลังเพิ่มใหม่

 • แนวทางดำเนินการตามมาตรการ
 • แนวทางจัดทำบันทึก/บัญชี เสนอ คปร.

การประเมินค่างานของตำแหน่ง

 • แนวทาง/วิธีการประเมินค่างาน + จัดทำบันทึก/แบบประเมิน ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษลงมา และระดับตั้งแต่เชี่ยวชาญขึ้นไป
 • รูปแบบบันทึกเสนอคณะกรรมการระดับสูง และ อ.ก.พ.กระทรวง
 • คู่มือการเสนอคณะกรรมการระดับสูง (สีฟ้า)

ศึกษาเพิ่มเติม

การบริหารทรัพยากรบุคคล/การบริหารอัตรากำลังและตำแหน่ง_ข้าราชการ.txt · Last modified: 2017/11/24 11:37 by thachakrits