OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


การบริหารทรัพยากรบุคคล:การประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือน

การประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

รายละเอียด : เป็นข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการของส่วนราชการในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 10 ขั้นตอน ตามช่วงเวลาในแต่ละรอบการประเมิน
กลุ่มเป้าหมาย : นักทรัพยากรบุคคล ผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ และข้าราชการพลเรือนสามัญทุกประเภทและระดับตำแหน่ง

การบริหารทรัพยากรบุคคล/การประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือน.txt · Last modified: 2018/03/14 16:59 by nongmai