OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


การบริหารทรัพยากรบุคคล:การประเมินสมรรถนะทางการบริหาร_ประเภทอำนวยการ

การประเมินสมรรถนะทางการบริหาร ประเภทอำนวยการ

รายละเอียด : เป็น Infographic ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร
กลุ่มเป้าหมาย : นักทรัพยากรบุคคล ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอำนวยการ

การบริหารทรัพยากรบุคคล/การประเมินสมรรถนะทางการบริหาร_ประเภทอำนวยการ.txt · Last modified: 2018/09/03 09:43 by nongmai