OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


การบริหารทรัพยากรบุคคล:การแต่งตั้งย้อนหลัง_motion_graphic

การแต่งตั้งย้อนหลัง

โดย สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน สำนักงาน ก.พ.

การบริหารทรัพยากรบุคคล/การแต่งตั้งย้อนหลัง_motion_graphic.txt · Last modified: 2019/02/25 11:57 by natsuda.p_ocsc.go.th