OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


Action unknown: siteexport_addpage
การบริหารทรัพยากรบุคคล:การแต่งตั้งล่วงหน้า_motion_graphic

การแต่งตั้งล่วงหน้า

โดย สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน สำนักงาน ก.พ.

การบริหารทรัพยากรบุคคล/การแต่งตั้งล่วงหน้า_motion_graphic.txt · Last modified: 2019/08/21 15:43 by hatsaya_ocsc.go.th