OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


การบริหารทรัพยากรบุคคล:พื้นฐาน_hrm:ทำอย่างไรให้ได้เลื่อนเงินเดือน

ทำอย่างไรให้ได้เลื่อนเงินเดือน

รายละเอียด : Infographic เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สรุปจากหลักเกณฑ์ข้อ 8 ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุใหม่ นักทรัพยากรบุคคล ข้าราชการพลเรือนสามัญทุกประเภทและระดับตำแหน่ง

การบริหารทรัพยากรบุคคล/พื้นฐาน_hrm/ทำอย่างไรให้ได้เลื่อนเงินเดือน.txt · Last modified: 2018/03/14 17:02 by nongmai