OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


การบริหารทรัพยากรบุคคล:ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง:รายงานประจำปี_hipps_annual_report_2017

รายงานประจำปีระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงาน ก.พ. ได้พัฒนาระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential System : HiPPS) เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพ โดยสร้างความพร้อมให้แก่ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน สำนักงาน ก.พ. จึงจัดทำรายงานผลการดำเนินการของระบบ HiPPS ที่ผ่านมาจวบจนปัจจุบัน ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

ไฟล์ข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่ hipps_annual_report_2017.pdf

การบริหารทรัพยากรบุคคล/ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง/รายงานประจำปี_hipps_annual_report_2017.txt · Last modified: 2018/03/23 15:56 by wongjan