OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


การบริหารทรัพยากรบุคคล:อุทธรณ์ร้องทุกข์:การพิทักษ์ระบบคุณธรรม:คลังความรู้:คำวินิจฉัย_ก.พ.ค._ที่น่าสนใจ:กรณีการเลื่อนเงินเดือน:ประเมินผลการปฏิบัติงาน

กรณีการเลื่อนเงินเดือน / ประเมินผลการปฏิบัติงาน

การบริหารทรัพยากรบุคคล/อุทธรณ์ร้องทุกข์/การพิทักษ์ระบบคุณธรรม/คลังความรู้/คำวินิจฉัย_ก.พ.ค._ที่น่าสนใจ/กรณีการเลื่อนเงินเดือน/ประเมินผลการปฏิบัติงาน.txt · Last modified: 2018/01/11 14:16 by nititham.p