OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


การบริหารทรัพยากรบุคคล:อุทธรณ์ร้องทุกข์:การพิทักษ์ระบบคุณธรรม:คลังความรู้:คำวินิจฉัย_ก.พ.ค._ที่น่าสนใจ:ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

Media Manager

Media Files

Files in สำนักงาน_ก.พ:บริการด้านไอซีที

File

Date:
2019/08/19 13:35
Filename:
ict_e-service_v1.mp4
Size:
7MB
References for:
Nothing was found.
การบริหารทรัพยากรบุคคล/อุทธรณ์ร้องทุกข์/การพิทักษ์ระบบคุณธรรม/คลังความรู้/คำวินิจฉัย_ก.พ.ค._ที่น่าสนใจ/ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ.txt · Last modified: 2018/01/11 14:12 by nititham.p