OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


การบริหารทรัพยากรบุคคล:อุทธรณ์ร้องทุกข์:การพิทักษ์ระบบคุณธรรม:คลังความรู้:สื่อความรู้:กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ของกพค

กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ของ ก.พ.ค.

รายละเอียด

ขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ของ ก.พ.ค.

กลุ่มเป้าหมาย

ข้าราชการพลเรือนสามัญ นักทรัพยากรบุคคล นิติกร ข้าราชการใหม่

การบริหารทรัพยากรบุคคล/อุทธรณ์ร้องทุกข์/การพิทักษ์ระบบคุณธรรม/คลังความรู้/สื่อความรู้/กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ของกพค.txt · Last modified: 2018/03/21 13:25 by nititham.p