OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


การบริหารทรัพยากรบุคคล:อุทธรณ์ร้องทุกข์:การพิทักษ์ระบบคุณธรรม:คลังความรู้:สื่อความรู้:การเป็นข้าราชการที่ดี

การเป็นข้าราชการที่ดี

รายละเอียด

ความรู้เชิงบูรณาการจางโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

กลุ่มเป้าหมาย

การบริหารทรัพยากรบุคคล/อุทธรณ์ร้องทุกข์/การพิทักษ์ระบบคุณธรรม/คลังความรู้/สื่อความรู้/การเป็นข้าราชการที่ดี.txt · Last modified: 2018/03/21 13:26 by nititham.p