OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


Action unknown: siteexport_addpage
การบริหารทรัพยากรบุคคล:อุทธรณ์ร้องทุกข์:การพิทักษ์ระบบคุณธรรม:ร้องทุกข์:คำร้องทุกข์และวิธีการยื่นคำร้องทุกข์

คำร้องทุกข์และวิธีการยื่นคำร้องทุกข์

1. คำร้องทุกข์

1.1 คำร้องทุกข์ให้ทำเป็นหนังสือ โดยใช้ถ้อยคำสุภาพ และอย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

  1. ชื่อ ตำแหน่ง สังกัด และที่อยู่สำหรับการติดต่อเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์
  2. การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์
  3. ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ผู้ร้องทุกข์เห็นว่าเป็นปัญหาของเรื่องร้องทุกข์
  4. คำขอของผู้ร้องทุกข์
  5. ลายมือชื่อของผู้ร้องทุกข์ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ร้องทุกข์แทน

1.2 ในการยื่นคำร้องทุกข์ให้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมคำร้องทุกข์ กรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ เพราะพยานหลักฐานอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่น หรือเพราะเหตุอื่นใด ให้ระบุเหตุที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วย

1.3 ให้ผู้ร้องทุกข์ทำสำเนาคำร้องทุกข์และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้ร้องทุกข์รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด แนบพร้อมคำร้องทุกข์ด้วย

1.4 กรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องมอบหมายให้บุคคลอื่นร้องทุกข์แทน หรือกรณีที่มีการแต่งตั้งทนายความหรือบุคคลอื่นดำเนินการแทนในขั้นตอนใด ๆ ในกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ให้แนบหลักฐานการมอบหมายหรือหลักฐานการแต่งตั้งด้วย

2. การยื่นคำร้องทุกข์

• การยื่นคำร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.

การยื่นคำร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. กระทำได้ 2 วิธี คือ

  1. ยื่นคำร้องทุกข์ด้วยตนเองที่สำนักงาน ก.พ. อาคาร 1 เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 กรณีนี้ให้ถือว่าวันที่ยื่นคำร้องทุกข์ต่อพนักงานผู้รับคำร้องทุกข์เป็นวันยื่นคำร้องทุกข์
  2. ยื่นคำร้องทุกข์โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังสำนักงาน ก.พ. ที่อยู่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 กรณีนี้ให้ถือว่าวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสือร้องทุกข์เป็นวันยื่นคำร้องทุกข์

• การยื่นคำร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป

การยื่นคำร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป กระทำได้ 2 วิธี คือ

  1. ยื่นคำร้องทุกข์ด้วยตนเองต่อพนักงานผู้รับคำร้องทุกข์ หรือยื่นคำร้องทุกข์ผ่านผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งทุกข์
  2. ยื่นคำร้องทุกข์โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน กรณีนี้ให้ถือว่าวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสือร้องทุกข์เป็นวันยื่นคำร้องทุกข์

• ระยะเวลายื่นคำร้องทุกข์

ผู้ร้องทุกข์ต้องทำคำร้องทุกข์เป็นหนังสือยื่นต่อผู้มีอำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์

การบริหารทรัพยากรบุคคล/อุทธรณ์ร้องทุกข์/การพิทักษ์ระบบคุณธรรม/ร้องทุกข์/คำร้องทุกข์และวิธีการยื่นคำร้องทุกข์.txt · Last modified: 2017/08/30 18:50 by nititham.p