OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


การบริหารทรัพยากรบุคคล:อุทธรณ์ร้องทุกข์:การพิทักษ์ระบบคุณธรรม:ร้องทุกข์:แผนผังกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์

แผนผังกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์

e0_b8_a3_e0_b8_971_0.jpg e0_b8_a3_e0_b8_972.jpg e0_b8_a3_e0_b8_973.jpg

การบริหารทรัพยากรบุคคล/อุทธรณ์ร้องทุกข์/การพิทักษ์ระบบคุณธรรม/ร้องทุกข์/แผนผังกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์.txt · Last modified: 2017/08/30 18:50 by nititham.p