OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


การบริหารทรัพยากรบุคคล:อุทธรณ์ร้องทุกข์:การพิทักษ์ระบบคุณธรรม:อุทธรณ์:แผนผังกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์

แผนผังกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์

e0_b8_ad_e0_b8_971.jpg e0_b8_ad_e0_b8_972_0.jpg e0_b8_ad_e0_b8_973_0.jpg e0_b8_ad_e0_b8_974_0.jpg e0_b8_ad_e0_b8_975_0.jpg

การบริหารทรัพยากรบุคคล/อุทธรณ์ร้องทุกข์/การพิทักษ์ระบบคุณธรรม/อุทธรณ์/แผนผังกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์.txt · Last modified: 2017/08/30 18:48 by nititham.p