OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


การบริหารทรัพยากรบุคคล:แนวทางการทดแทนอัตราว่าง

แนวทางการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น

รายละเอียด : Infographic เกี่ยวกับแนวทางการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560

กลุ่มเป้าหมาย : นักทรัพยากรบุคคล ผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่

การบริหารทรัพยากรบุคคล/แนวทางการทดแทนอัตราว่าง.txt · Last modified: 2018/03/21 13:42 by jumrieng