OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


การบริหารทรัพยากรบุคคล:3_ขั้นตอนง่าย_ๆ_ลงทะเบียนระบบสารสนเทศนักเรียนทุนรัฐบาลแบบบูรณาการ

3 ขั้นตอนง่าย ๆ ลงทะเบียนระบบสารสนเทศนักเรียนทุนรัฐบาลแบบบูรณาการ

รายละเอียด : Infographic เกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนระบบสารสนเทศนักเรียนทุนรัฐบาล เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาลที่จะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการกลุ่มคนคุณภาพ

การบริหารทรัพยากรบุคคล/3_ขั้นตอนง่าย_ๆ_ลงทะเบียนระบบสารสนเทศนักเรียนทุนรัฐบาลแบบบูรณาการ.txt · Last modified: 2018/03/21 13:36 by jumrieng