OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


การบริหารทรัพยากรบุคคล:4_ขั้นตอนในการวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์กำลังคน

4 ขั้นตอนในการวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์กำลังคน (Workforce Analysis)

รายละเอียด : Infographic เกี่ยวกับ 4 ขั้นตอนในการวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์กำลังคน (Workforce Analysis)

กลุ่มเป้าหมาย : นักทรัพยากรบุคคล ผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่

การบริหารทรัพยากรบุคคล/4_ขั้นตอนในการวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์กำลังคน.txt · Last modified: 2018/07/09 15:51 by jumrieng