OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


การพัฒนาทรัพยากรบุคคล:ทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

ทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

รายละเอียด : Infographic เกี่ยวกับทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล (พ.ศ. 2561 - 2565)

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล/ทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ.txt · Last modified: 2018/03/21 13:35 by jumrieng