OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


การพัฒนาทรัพยากรบุคคล:e_learning

เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติราชการ HRD e-Learning

รายละเอียด : Infographic เกี่วยวกับการเข้าอบรมหลักสูตร e-Learning ของสำนักงาน ก.พ.

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการ

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล/e_learning.txt · Last modified: 2018/03/21 13:35 by jumrieng