OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


การรับรองคุณวุฒิสาขาวิชาในระดับปริญญาของ_ก.พ

การรับรองคุณวุฒิสาขาวิชาในระดับปริญญาของ ก.พ.

รายละเอียด : Infographic เกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิสาขาวิชาในระดับปริญญาของ ก.พ.
กลุ่มเป้าหมาย : บุคคลทั่วไป นักศึกษา ข้าราชการ

การรับรองคุณวุฒิสาขาวิชาในระดับปริญญาของ_ก.พ.txt · Last modified: 2018/09/05 13:09 by touchpong