OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


การสรรหาและเลือกสรร:เอกสารเผยแพร่ด้านการสรรหาและเลือกสรร

เอกสารเผยแพร่ด้านการสรรหาและเลือกสรร

การสอบแข่งขัน

การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

การสรรหาและเลือกสรรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

การรับรองคุณวุฒิ

เรื่องเกี่ยวข้องอื่นๆ

Short URL
การสรรหาและเลือกสรร/เอกสารเผยแพร่ด้านการสรรหาและเลือกสรร.txt · Last modified: 2020/05/22 16:50 by chaiwat