OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


การสรรหาและเลือกสรร:2_ช่องทางง่ายๆ_ในการพิมพ์หนังสือรับรองฯ_ภาค_ก

2 ช่องทางง่ายๆ ในการพิมพ์หนังสือรับรองฯ ภาค ก.

รายละเอียด : Infographic เกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (หนังสือรับรองฯ ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ.

กลุ่มเป้าหมาย : บุคคลทั่วไป ข้าราชการ

การสรรหาและเลือกสรร/2_ช่องทางง่ายๆ_ในการพิมพ์หนังสือรับรองฯ_ภาค_ก.txt · Last modified: 2019/11/15 16:04 by chaiwat