OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


การใช้งานระบบสารสนเทศนักเรียนทุนรัฐบาล

การใช้งานระบบสารสนเทศนักเรียนทุนรัฐบาล

รายละเอียด : เป็น Infographic สรุปขั้นตอนการใช้งานระบบสารสนเทศนักเรียนทุนรัฐบาล
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนทุน นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านนักเรียนทุนของสำนักงาน ก.พ.

การใช้งานระบบสารสนเทศนักเรียนทุนรัฐบาล.txt · Last modified: 2018/09/17 19:11 by touchpong