OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


จริยธรรม:การเสริมสร้างกระบวนทัศน์และคุณลักษณะของข้าราชการยุคใหม่

Media Manager

Media Files

Files in จริยธรรม

File

Date:
2018/03/12 15:37
Filename:
กรอบหลักสูตรด้านการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับข้าราชการระดับต่าง_ๆ.pdf
Size:
69KB
References for:
Nothing was found.
จริยธรรม/การเสริมสร้างกระบวนทัศน์และคุณลักษณะของข้าราชการยุคใหม่.txt · Last modified: 2018/09/28 10:36 by jinnapong