OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


จริยธรรม:รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม

รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ปี พ.ศ. 2554-2559

เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม และนำผลไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาและส่งเสริมจริยธรรม

รายงนการการติดตามประเมินผล.pdf

จริยธรรม/รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม.txt · Last modified: 2018/09/28 16:01 by jinnapong