OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


ทุนฝึกอบรมข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ_ปี_2561_ณ_ประเทศญี่ปุ่น

การเพิ่มประสิทธิภาพข่าวกรองต่างประเทศ : เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย เพื่อชาติและประชาชน

ปัจจัยสู่ความสำเร็จของระบบราชการ 4.0

การพัฒนาขั้นตอนการจัดทำยุทธศาสตร์การค้าตามแนวทางระบบราชการ 4.0

การพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับบุคลากรของกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล

“Smart Medical Specimen Logistics 4.0”

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 20 ปี จังหวัดบุรีรัมย์

เรียนรู้ เข้าใจ ปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการ

การพัฒนาการจัดการข้อมูล (Big Data) ของสำนักงานประกันสังคม

รณรงค์ ลดมลพิษทางดิน

การปรับตัวเข้าสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัล (Digitalization) การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation)

การจัดทำฐานข้อมูลการประมงต่างประเทศ

ก้าวไปสู่ วศ. 4.0 กับนักวิทยาศาสตร์

คิด Innovation ยาก ???

สานพลังข้าราชการ 4.0 เพื่อเป้าหมายประเทศไทย 4.0

ทุนฝึกอบรมข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ_ปี_2561_ณ_ประเทศญี่ปุ่น.txt · Last modified: 2019/05/14 13:26 by jarmjuree_ocsc.go.th