OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง_talent_network_ปี_2561_ณ_ประเทศญี่ปุ่น

สังคมสูงอายุ : ประสบการณ์จากรุ่นพี่ญี่ปุ่นสู่รุ่นน้องไทย

นโยบายภาษีกับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเกษตร

แนวคิดจากญี่ปุ่นสู่การพัฒนาภาวะผู้นำและการสร้างสรรค์นวัตกรรม

การพัฒนาองค์กรด้วย Job Rotation

เรียนรู้จาก “ถิ่นกำเนิดของดวงอาทิตย์”

แนวทางการลดภาระทางการคลังจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

“เปิดมุมมองระบบราชการไทยผ่านหน้าต่าง Society 5.0”

เจอทั้ง Disruptive Technology และ Aging Society ระบบราชการไทยจะไปทางไหนดี?

ภาวะผู้นำในระดับหัวหน้างานของกรมควบคุมมลพิษ

ความแข็งแกร่งจากภายใน สร้างได้ด้วยพัฒนาคน

บทเรียนจากญี่ปุ่นและแนวทางการนำมาปรับใช้กับประเทศไทย

แนวคิดเพื่อจัดตั้งหน่วยงานต้นแบบสำหรับรัฐบาลดิจิทัล

สังคมสูงวัยกับแรงงานภาคการเกษตรไทย

การบริหารจัดการแบบร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม

ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง_talent_network_ปี_2561_ณ_ประเทศญี่ปุ่น.txt · Last modified: 2019/05/14 14:19 by jarmjuree_ocsc.go.th