OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


ทุนฝึกอบรมสำหรับ_chro_ปี_2561_ณ_ประเทศเยอรมนี

การจัดทำค่านิยมหลักของจังหวัดเลย (Loei Core Values)

การพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมสู่ THAILAND 4.0 : บทบาทของภาครัฐ

การพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัด

การส่งเสริมและการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด

การบริหารงานบุคคลภาครัฐที่กำลังถูกท้าทายจากการเปลี่ยนแปลง

การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ กรณีจังหวัดอุทัยธานี

การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อบริหารความเสี่ยงในการบริหารงานจังหวัดให้บรรลุเป้าหมาย

“การดึงศักยภาพบุคลากรพื้นที่เพื่อสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด”

Generation & Gender Mixture

ทุนฝึกอบรมสำหรับ_chro_ปี_2561_ณ_ประเทศเยอรมนี.txt · Last modified: 2019/05/14 14:54 by jarmjuree_ocsc.go.th