OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


ทุนฝึกอบรม_advanced_public_management_ปี_2561_ประเทศไอร์แลนด์

การบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงปฏิบัติ : กรณีการควบรวมกิจการ

ปัญญาทางอารมณ์เพื่อการพัฒนา (Emotional Intelligence : EI for CHANGE)

เหลียวหลังแลหน้า : ถอดบทเรียนจาก Celtic Tiger สู่ Thailand 4.0

แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมในเมืองอย่างยั่งยืน

เรื่องเล่าจาก Silicon Docks แห่งเมืองดับลิน

การสร้างผู้นำของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ : บทบาทที่สำคัญของนักทรัพยากรบุคคล

สะท้อนบทเรียน : การบริหารจัดการภาครัฐ จาก Ireland สู่ Thailand

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในระบบราชการ 4.0

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) : ปัจจัยในการสร้างภาวะผู้นำในส่วนราชการ

Emotional Intelligence

ผู้นำกับการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0

การบริหารการเปลี่ยนแปลง : ปัญหาช่องว่างระหว่างวัย

การโค้ช (Coaching) และระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) ในภาครัฐ

การพัฒนาภาวะผู้นำและผู้ใต้บังคับบัญชา

การจัดการความขัดแย้ง : มุมมองและข้อคิด จากสาธารณรัฐไอร์แลนด์

ทุนฝึกอบรม_advanced_public_management_ปี_2561_ประเทศไอร์แลนด์.txt · Last modified: 2019/05/14 15:04 by jarmjuree_ocsc.go.th