OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


บริหารคน_บนกระแสโลกาภิวัตน์_สูตร_1:why_how_wow

Media Manager

Media Files

Files in การบริหารทรัพยากรบุคคล

File

Date:
2019/08/16 13:50
Filename:
หลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือนสามัญ.mp4
Size:
9MB
References for:
create_page
บริหารคน_บนกระแสโลกาภิวัตน์_สูตร_1/why_how_wow.txt · Last modified: 2018/04/30 12:02 by weshayun