OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


บริหารคน_บนกระแสโลกาภิวัตน์_สูตร_1:why_how_wow

Media Manager

Media Files

Files in จริยธรรม

File

Date:
2018/05/04 15:55
Filename:
รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม_040561.png
Format:
PNG
Size:
273KB
Width:
1008
Height:
1344
References for:
รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
บริหารคน_บนกระแสโลกาภิวัตน์_สูตร_1/why_how_wow.txt · Last modified: 2018/04/30 12:02 by weshayun