OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


ระบบสารสนเทศนักเรียนทุนรัฐบาล

ระบบสารสนเทศนักเรียนทุนรัฐบาล

รายละเอียด : เป็น Infographic แสดงถึงภาพรวมระบบสารสนเทศนักเรียนทุนรัฐบาล
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนทุน นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านนักเรียนทุนของสำนักงาน ก.พ.

ระบบสารสนเทศนักเรียนทุนรัฐบาล.txt · Last modified: 2018/09/17 19:14 by touchpong