OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


ว10_แต่งตั้งอย่างมั่นใจ_หาคนที่ใช่ให้ราชการ

ว 10/2548 แต่งตั้งอย่างมั่นใจ หาคนที่ใช่ให้ราชการ (คุณสมบัติ)

รายละเอียด : เป็น Infographic ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
กลุ่มเป้าหมาย : นักทรัพยากรบุคคล ผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ และผู้ปฏิบัติงานภายใน สตป. รวมทั้งภายในสำนักงาน ก.พ.

ว10_แต่งตั้งอย่างมั่นใจ_หาคนที่ใช่ให้ราชการ.txt · Last modified: 2018/09/05 17:05 by touchpong