OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


สำนักงาน_ก.พ:กลุ่มห้องสมุด:จดหมายเหตุสำนักงาน_ก.พ

Media Manager

Media Files

Files in การบริหารทรัพยากรบุคคล

File

Date:
2018/09/03 09:43
Filename:
infographic_1_การประเมินสมรรถนะทางการบริหาร_ประเภทอำนวยการ.jpg
Format:
JPEG
Size:
742KB
Width:
2550
Height:
3300
References for:
การประเมินสมรรถนะทางการบริหาร_ประเภทอำนวยการ
สำนักงาน_ก.พ/กลุ่มห้องสมุด/จดหมายเหตุสำนักงาน_ก.พ.txt · Last modified: 2018/03/08 15:06 by buntarika.i