OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


สำนักงาน_ก.พ:กลุ่มห้องสมุด:หนังสือน่ารู้:การปกครองท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี

การปกครองท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี

หนังสือเล่มนี้เป็นการสรุปสาระสำคัญประวัติการปกครองตนเองในเยอรมนี ความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นทั้งในแง่การเมืองและข้อเท็จจริง รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครองท้องถิ่นกับรัฐ การเงินการคลังท้องถิ่น แนวโน้มการปกครองท้องถิ่นในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี และภาคผนวกซึ่งประกอบด้วยคำอธิบาย เรื่องการปกครองท้องถิ่นของมลรัฐบาวาเรียและมลรัฐนอร์ทไรน์ เวสฟาเลีย

เอกสารฉบับเต็ม

สำนักงาน_ก.พ/กลุ่มห้องสมุด/หนังสือน่ารู้/การปกครองท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี.txt · Last modified: 2018/05/25 09:54 by buntarika.i