OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


สำนักงาน_ก.พ:บริการด้านไอซีที:ระบบขอรับบริการด้านไอซีทีโฉมใหม่

ระบบขอรับบริการด้านไอซีทีโฉมใหม่ (ICT e-Service)

คุณลักษณ์ที่ใหม่ของระบบ ICT e-Service
  • สามารถรองรับการเชื่อมต่อ ได้ทุก platfrom
  • ใช้ user และ password ร่วมกันกับการ login ใช้งานเครื่อง
  • แจ้งสถานะการซ่อมแบบเรียลไทม์ผ่านช่องท่าง e-mail

เข้าใช้งานได้ที่ ระบบ ICT e-Service โฉมใหม่

Short URL
สำนักงาน_ก.พ/บริการด้านไอซีที/ระบบขอรับบริการด้านไอซีทีโฉมใหม่.txt · Last modified: 2019/08/23 16:25 by prakin.s