OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


สำนักงาน_ก.พ:ระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ

ระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ

ระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ คือหนึ่งใน บริการด้านไอซีที ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสส.) ซึ่งจะเป็นระบบช่วยในการปฏิบัติงานของบุคลาการของ สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล (สวพ) ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ อันประกอบไปด้วย การตรวจสอบจำนวนการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ อ.ก.พ. ต่างๆ รายงานประวัติการดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ รายงานผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาความเชี่ยวชาญ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการ และ ด้านกฎหมาย

ข้อมูลโดยสังเขป
URL http://advisor.ocsc.go.th/
สถานะ อยู่ระหว่างการทดสอบการใช้งาน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล (สวพ)
วันที่เริ่มพัฒนา เมษายน 2560
หัวหน้าทีมพัฒนาระบบ นายธชาคริต สนธิ (ศสส. 6787)
ผู้ประสานงานโครงการ นางสาวเสี่ยวยู่ (สวพ. 8818)
สำนักงาน_ก.พ/ระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ.txt · Last modified: 2017/12/01 10:11 by thachakrits