OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


สำนักงาน_ก.พ:ระบบติดตามงานประเมินบุคคลและผลงาน

ระบบติดตามงานประเมินบุคคลและผลงาน

ระบบติดตามงานประเมินบุคคลและผลงาน คือหนึ่งใน บริการด้านไอซีที ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสส.) ซึ่งจะเป็นระบบช่วยในการปฏิบัติงานของบุคลาการของ สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน (สตป) ในการดำเนินการที่เกี่ยวกับการประเมินบุคคลและผลงานจากส่วนราชการต่างๆ

ข้อมูลโดยสังเขป
URL http://bmpa.ocsc.go.th
สถานะ เปิดใช้งาน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน (สตป)
วันที่เริ่มพัฒนา พฤศจิกายน 2560
หัวหน้าทีมพัฒนาระบบ นายธชาคริต สนธิ (ศสส. 6787)
ผู้ประสานงานโครงการ ว่าที่ร้อยตรีธีรภัทร์ สุวรรณอ่อน (สตป. 6720)

ประวัติสถานะงาน

วันที่ รายละเอียด
2019-03-14 ปรับรูปแบบการดึงข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาการโหลดข้อมูลช้าในหน้าเพิ่มข้อมูล
2019-03-11 ติดตั้ง Memcached Package เพื่อการแสดงผลที่เร็วขึ้น
2019-03-08 นำเสนอต้นแบบการแสดงผลแบบ BI ของข้อมูลคำขอและกระบวนการพิจารณาผ่าน Google DataStudio
2019-03-05 ถ่ายโอนระบบไปยังเครื่องแม่ข่ายใหม่ เพื่อพัฒนาส่วนส่งออกข้อมูลแบบ web service
2019-02-21 เปิดใช้การแสดงงานที่รับผิดชอบมุมมองของฝ่ายเลขาฯ โดยจัดกลุ่มตามกลุ่มสาขา และงานรายบุคคล
2019-01-23 เปิดใช้การแสดงงานที่รับผิดชอบของผู้ใต้การบังคับบัญชาในมุมมองของ ผอ. กลุ่ม
2018-11-09 เปิดใช้งานการแสดงผลตามโครงสร้างใหม่สำหรับผู้ใช้กลุ่ม ผอ.สำนัก ผชช. ผอ.กลุ่มงาน ฝ่ายเลขาฯ และ บริหารทั่วไป
2018-10-15 ปรับโครงสร้างฐานข้อมูลการมอบหมายงานระดับกลุ่ม และสถานะคำขอ เพื่อให้รองรับการจัดกลุ่มการแสดงผลตามสถานะ
2018-09-17 ประชุมร่วมกับประชุมคณะทำงานย่อยพัฒนาระบบ พิจารณาเพิ่ม features ของระบบ เช่น การแสดงผลของคำขอแต่ละหน้า การเพิ่มวันที่ออกเลขหนังสือ การเพิ่มช่องค้นหาตามหน่วยงานและชื่อเจ้าหน้าที่ การทำ filter ตามสถานะงาน การคำนวณเวลาการทำงานแต่ละคำขอ และการปรับโครงสร้างระบบเพื่อรองรับการหมุนเวียน ผชช. และ ผอ.กลุ่ม
2018-09-04 ปรับปรุงการเพิ่มประวัติการดำเนินการในส่วนของเจ้าหน้าที่
2018-08-27 ปรับปรุงมุมมองการแสดงคำขอและสถานะการดำเนินการของ ผอ.สตป. และ ผชช.
2018-08-17 ปรับปรุงการเพิ่มประวัติการดำเนินการในส่วนของเจ้าหน้าที่
2018-08-10 ปรับปรุงการแสดงผลของรายชื่อกรรมการอ่านผลงาน ในหน้าของฝ่ายเลขาฯ สาขาการบริหาร
2018-08-01 เปิดระบบเป็น Public พร้อมใช้งาน
2018-07-23 เจ้าหน้าที่ สตป. เริ่มนำเข้าข้อมูลความเคลื่อนไหวปัจจุบัน
2018-07-18 เพิ่มสิทธิให้ ผอ.กลุ่ม สามารถเข้าถึงข้อมูลของฝ่ายเลขานุการสาขา เพิ่มการแสดงสถิติภาพรวมงานประเมินบุคคล เพิ่มระบบติดตามสถานะคำขอสำหรับบุคคลภายนอก เพิ่มขั้นตอนประวัติการดำเนินการในส่วนของเจ้าหน้าที่ ปรับปรุงให้ฝ่ายบริหารทั่วไปสามารถออกเลขหนังสือได้ในทุกขั้นตอน ปรับปรุงรูปแบบโปรไฟล์ของเจ้าหน้าที่ให้ดูง่ายและสวยงามมากยิ่งขึ้น
2018-07-03 เพิ่มฟิลด์เก็บรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ
2018-07-02 นำเสนอภาพรวมการใช้งานทั้งระบบในที่ประชุม สตป. และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ให้นำเข้าข้อมูลย้อนหลัง ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงปัจจุบัน
2018-06-11 นำเสนอ Prototype : แก้ไขวันที่เป็นปี พ.ศ. ปรับปรุงสถานะภายในและภายนอก เพิ่มฟิลด์ปีเกษียณ เพิ่มฟิลด์เลขออกหนังสือสำหรับ บท. เพิ่มกลุ่มผู้ใช้งานฐานะ “ผู้อ่านผลงาน” เพิ่มหน้าจัดการสำหรับฝ่ายเลขาฯ เพิ่มหน้าหลักสำหรับผู้อ่านผลงาน
2018-05-22 แสดงวันที่มอบหมายงาน เพิ่มสถานะภายนอก สถานะภายใน ส่วนจัดการสถานะงานของเจ้าหน้าที่ หน้าแสดงรายการเรื่องเข้าสำหรับฝ่ายเลขาฯ
2018-05-03 นำเสนอ Prototype : เพิ่มส่วนบันทึกช่วยจำสำหรับ ผอ. เพิ่มส่วนบันทึกสถานะย่อยสำหรับเจ้าหน้าที่ และแสดงประวัติการดำเนินการ
2018-04-23 ปิดระบบเพื่ออัพเกรด System core & Security
2018-04-10 นำเสนอ Prototype : เพิ่มส่วนสรุปรับเรื่องของผู้ใช้ประเภทเจ้าหน้าที่ เพิ่มขั้นตอนการดำเนินงานย่อย
2018-04-05 นำเสนอ Prototype : เพิ่มส่วนสรุปรับเรื่องของผู้ใช้ประเภท ผอ.กลุ่มงาน ส่วนแสดงงานที่ได้จาก ผอ.สำนัก และส่วนการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เพิ่มหน้าจัดการ Admin สตป. ประกอบด้วยส่วนจัดการฝ่ายเลขาฯ ส่วนจัดการส่วนราชการและตำแหน่ง ส่วนบันทึกสำหรับ ผอ.
2018-03-29 ปรับปรุงโครงสร้างการเก็บข้อมูลผู้ใช้งานระบบ (user) ข้อมูลตำแหน่ง ส่วนราชการ กลุ่มงาน และแบบฟอร์มจัดการฝ่ายเลขานุการ
2018-03-22 นำเสนอ Prototype : ปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลตำแหน่ง กลุ่มสาขาวิชา เปิดให้เข้าทดสอบภายในสำนักงาน ก.พ. ภายใต้โดเมน http://bmpa.ocsc.go.th
2018-03-14 นำเสนอ Prototype : ระบบจัดการผู้ใช้และสิทธิ์ โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน แบบฟอร์มการนำเข้าและจัดการข้อมูลของผู้ใช้ประเภทกลุ่มบริหารทั่วไป ผอ./ผชช. กำหนดโดเมนเนม
2017-12-21 ประชุมใหญ่ : เก็บความต้องการของผู้ใช้ทั้งสำนัก
2017-12-08 ประชุมกลุ่มย่อย 3 : สรุปแผนภาพกระบวนการทำงานในปัจจุบัน และแนวทางการพัฒนา
2017-11-06 ประชุมกลุ่มย่อย 2 : กระบวนการทำงานในปัจจุบัน
2017-11-01 ประชุมกลุ่มย่อย 1 : ภาพรวมความต้องการ
สำนักงาน_ก.พ/ระบบติดตามงานประเมินบุคคลและผลงาน.txt · Last modified: 2019/03/14 09:47 by thachakrits