OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


สำนักงาน_ก.พ:ระบบลงทะเบียนกลาง_เวอร์ชั่น_3

ระบบลงทะเบียนกลาง เวอร์ชั่น 3

Event.ocsc.go.th เป็นเวอร์ชั่นที่ 3 ของ ระบบลงทะเบียนกลาง ถูกพัฒนาต่อยอดจาก เวอร์ชั่น 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความคล่องตัวในการเข้าถึงของผู้ใช้ โดยใช้หลักการเรื่องความเรียบง่าย โดยเฉพาะ User Interface ที่เน้นสีขาวสะอาดตา เข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เปิดใช้ครั้งแรกในงาน Civil Service International Conference 2017

ระบบลงทะเบียนกลาง เวอร์ชั่น 3 ถูกพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสส.) โดยในเวอร์ชั่นนี้ได้รับการปรับปรุงสมรรถะด้านความเร็วในการแสดงผล และรองรับการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ผ่านหน้าจอแท็บเลตหรือสมาร์ตโฟนได้โดยตรง

ข้อมูลโดยสังเขป

URL event.ocsc.go.th
เริ่มใช้ สิงหาคม 2017
เทคโนโลยี Drupal 8, MariaDB
วัตถุประสงค์ ลงทะเบียนกิจกรรมต่างๆ ภายในสำนักงาน ก.พ. เช่น หลักสูตร การฝึกอบรม โครงการ สัมมนา
เวอร์ชั่นก่อนหน้า ระบบลงทะเบียนกลาง เวอร์ชั่น 2
เวอร์ชั่นถัดไป -
สำนักงาน_ก.พ/ระบบลงทะเบียนกลาง_เวอร์ชั่น_3.txt · Last modified: 2017/11/21 15:13 by thachakrits