OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


สำนักงาน_ก.พ:ระบบลงทะเบียนกลาง_เวอร์ชั่น_4

ระบบลงทะเบียนกลาง เวอร์ชั่น 4

ระบบลงทะเบียนกลาง เวอร์ชั่น 4 เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดการบูรณาการข้อมูลฝึกอบรมภายในสำนักงาน ก.พ. มีหน่วยงานนำร่องใช้คือ สพข. โดยมีคีย์ฟังก์ชั่นดังนี้

  • เก็บข้อมูลการฝึกอบรมทั้งหมดของ สพข.
  • เก็บข้อมูลประวัติวิทยากร
  • เก็บข้อมูลการประเมินหลักสูตรและวิทยากร
  • การเชื่อมต่อข้อมูลผู้ใช้งานจากฐานข้อมูลกลาง

ข้อมูลโดยสังเขป

URL n/a
เริ่มใช้ n/a
เทคโนโลยี n/a
วัตถุประสงค์ ลงทะเบียนกิจกรรมต่างๆ ภายในสำนักงาน ก.พ. เช่น หลักสูตร การฝึกอบรม โครงการ สัมมนา
เวอร์ชั่นก่อนหน้า ระบบลงทะเบียนกลาง เวอร์ชั่น 3
เวอร์ชั่นถัดไป -
สำนักงาน_ก.พ/ระบบลงทะเบียนกลาง_เวอร์ชั่น_4.txt · Last modified: 2019/06/13 09:10 by thachakrits