OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


สำนักงาน_ก.พ:ศูนย์จัดการศึกษาภายในต่างประเทศและบริหารความรู้

ศูนย์จัดการศึกษาภายในต่างประเทศและบริหารความรู้(ศกศ.)

ภารกิจ

ก.พ. และสำนักงาน ก.พ. มีภารกิจตามกฎหมายในการดูแลจัดการศึกษาของนักเรียนฝ่ายพลเรือนในต่างประเทศ มาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงมีวินิจฉัยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อทำหน้าที่ในการจัดส่งและดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ด้วยภารกิจการดูแลจัดการศึกษาที่รับผิดชอบเป็นเวลานาน ทำให้สำนักงาน ก.พ. มีองค์ความรู้และเครือข่ายด้านการศึกษาต่อต่างประเทศอย่างกว้างขวาง ประกอบกับเป็นหน่วยงานภาครัฐเพียงแห่งเดียวที่ให้บริการในเรื่องดังกล่าว จึงได้รับความเชื่อถือจากผู้ปกครอง นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ เสมอมา ด้วยความเป็นหน่วยงานที่ให้บริการปรึกษา แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศอย่างเป็นกลาง โดยไม่มีผลประโยชน์แฝงเร้น นอกจากจะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองแล้ว ยังจะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ในการตัดสินใจเพื่อลงทุนด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง ทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบ รอบด้าน และหลากหลาย มากขึ้น

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาระบบการดูแลและการจัดการการศึกษาของนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง นักเรียนทุนของรัฐบาล นักเรียนทุนอื่นๆ และบุคลากรภาครัฐ
  2. ดูแลและจัดการการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง นักเรียนทุนของรัฐบาล นักเรียนทุนอื่นๆ และบุคลากรภาครัฐที่ลาศึกษาหรือฝึกอบรมในต่างประเทศ
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามผลการศึกษาของนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง นักเรียนทุนของรัฐบาล นักเรียนทุนอื่นๆ และบุคลากรภาครัฐที่ลาศึกษาหรือฝึกอบรมในต่างประเทศ
  4. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับระบบการศึกษาในต่างประเทศและเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาในต่างประเทศ
  5. เป็นศูนย์รวมข้อมูลกำลังคนภาครัฐซึ่งกำลังศึกษาในสาขาวิชาต่างๆในต่างประเทศ
  6. เป็นศูนย์รวบรวมองค์ความรู้ของนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง นักเรียนทุนของรัฐบาล นักเรียนทุนอื่น ๆ และบุคลากรภาครัฐที่ลาศึกษาหรือฝึกอบรมในต่างประเทศ
  7. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานกับภาคเอกชนและส่วนราชการของต่างประเทศ ในการจัดระบบการดูแลและการจัดการการศึกษา การแนะแนวการศึกษา และการป้องปราม การแสวงหาประโยชน์ในการดูแลและการจัดการการศึกษาของหน่วยงานเอกชน
  8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 1 เล่ม 126 ตอนที่ 18 ก ลงวันที่ 27 มีนาคม 2552

โครงสร้างภายใน(บุคลากร)

ฝ่ายบริหารศูนย์จัดการศึกษาภายในต่างประเทศและบริหารความรู้(ศกศ.)

**เบอร์โทรกลาง ศกศ. : 02-547-1567 (ภายใน 6160) , Fax ศกศ. : 02-547-1777 และ 02-547-1800

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 นางสาววัชราพร รัตนยานนท์ ผู้อำนวยการ
2 นางสาวกษิรัตน์ สุรวิชัย นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
สำนักงาน_ก.พ/ศูนย์จัดการศึกษาภายในต่างประเทศและบริหารความรู้.txt · Last modified: 2019/02/11 14:36 by pinnara