OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


สำนักงาน_ก.พ:ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม (ศจ.)

สำนักงาน ก.พ. เห็นความสำคัญของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการพลเรือนทุกระดับ จึงดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม” ขึ้นเพื่อดำเนินการศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงเครื่องมือ กลไก และแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการพลเรือน พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา แนะนำและติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสนอคณะรัฐมนตรี ดำเนินการรณรงค์เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และประสานความร่วมมือในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายอื่นๆ

หน้าที่และอำนาจ1)

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะนโยบายและกลยุทธ์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างราชการใสสะอาด
 2. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ราชการพลเรือน
 3. ศึกษา วิเคราห์ และพัฒนาองค์ความรู้ เครื่องมือ และกลไกเพื่อสนับสนุนส่วนราชการในการขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการพลเรือน
 4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาและแนะนำ และติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการพลเรือน เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
 5. ดำเนินการรณรงค์และเผยแพร่การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งสร้างสรรค์สื่อการรณรงค์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการพลเรือน
 6. ดำเนินการประสานความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายอื่นๆ
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างภายใน

 1. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
 2. กลุ่มงานส่งเสริมฯ
 3. กลุ่มงานรณรงค์ฯ
 4. กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โครงการที่สำคัญ

 • หลักสูตรฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
 • สื่อรณรงค์/โครงการจำขึ้นใจ

ทำเนียบผู้อำนวยการ

ปี พ.ศ. ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
2561 - ปัจจุบัน นางสาวปรางค์มาศ บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
2559 - 2560 นางสาวศมนรัตน์ จันทร์จำลอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
2558 - 2559 นางสาวอลินี ธนะวัฒน์สัจจะเสรี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
2558 นายกิตติพงษ์ มหารัตนวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สรรหาและเลือกสรร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
2557 - 2558 นางจิตรา ปานอ่อน ผู้อำนวยการศุนย์ส่งเสริมจริยธรรม (อำนวยการระดับต้น)
1)
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
สำนักงาน_ก.พ/ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม.txt · Last modified: 2018/11/30 20:15 by ruchipas_ocsc.go.th