OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


สำนักงาน_ก.พ:ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสส.)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสส.) เป็นหน่วยงานภายในสำนักงาน ก.พ. มีฐานะเป็นศูนย์ระดับเดียวกับสำนัก ซึ่งเริ่มมาจากฝ่ายสารสนเทศเดิม

ภารกิจ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน ก.พ. มีหน้าที่ภารกิจดังนี้

 • ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลของสำนักงาน ก.พ. และโปรแกรมมาตรฐานกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการ
 • ให้คำปรึกษาแนะนำ และให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารข้อมูลกำลังคนใน ราชการแก้ปัญหาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมต่างๆตลอดจนสนับ สนุน ประสานงานเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบหรือพัฒนาระบบข้อมูล การประมวลผลข้อมุล ข้อสนเทศ ระบบงานคอมพิวเตอร์
 • กำหนดแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับยุธศาสตร์และทิศทางของหน่วยงานและแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ระบบสารสนเทศที่ให้บริการของ ศสส.

อ่านรายละเอียดที่หน้า บริการด้านไอซีทีภายในสำนักงาน ก.พ.

บุคลากร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นางสุกัญญา ธนะเสวี ผู้อำนวยการศูนย์
2 น.ส.จำเรียง วิทยารัก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้เชี่ยวชาญ
3 นายบวร มีโต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
4 นายภูวนาภ หงษ์ร่อน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
5 น.ส.พิมลพรรณ หอมรสสุคนธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
6 นายธชาคริต สนธิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
7 นายธัชพงษ์ เพ็ชร์คุ้ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
8 นายวรเชษฐ์ จันทร์บุญนาค นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
9 นายธนกฤต วิเศษมณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
10 นายวทัญญู มนัสเอื้อศิริ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
11 นายวีรยุทธ แซ่ซือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
12 นายกิตติพจน์ คงเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
13 น.ส.ณัฏฐา หิรัญเพิ่ม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
14 นายอัครินทร์ เสนามงคล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
15 นายจักรพงษ์ อนุอัน เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
16 นายปริวัฒน์ ไชยวงค์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
17 นายอนุพงค์ โพธิ์นาง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
18 นายศุภวัฒน์ วิวัฒนพิทยาวุฒิ นักคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการ)
19 น.ส.อุษา ภู่หนู พนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

 1. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกำลังคนภาครัฐ
 2. ส่งเสริม ประสานงาน เผยแพร่ และให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารข้อมูลกําลังคนภาครัฐ
 3. ดําเนินการเกี่ยวกับการวางระบบหรือพัฒนาระบบข้อมูลและประมวลผลข้อมูลและข้อสนเทศต่างๆ
 4. ดําเนินการเกี่ยวกับการวางระบบหรือพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 5. ดําเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร่ การให้บริการข้อมูลและข้อสนเทศต่างๆ รวมทั้งการให้คําปรึกษาแนะนํา หรือฝึกอบรมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
Short URL
สำนักงาน_ก.พ/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.txt · Last modified: 2019/04/05 16:32 by thachakrits