OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


สำนักงาน_ก.พ:สำนักมาตรฐานวินัย

สำนักมาตรฐานวินัย (สมว.)

สำนักมาตรฐานวินัย 1) เป็นหน่วยงานภายในสำนักงาน ก.พ.2) มีฐานะเป็นสำนักหนึ่งในสำนักงาน ก.พ.

ภารกิจ

สำนักมาตรฐานวินัย มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 3)

  1. ดำเนินการสืบสวน รวบรวมข้อมูล รวมทั้งการวิเคราะห์การจัดทำสำนวน และจัดทำความเห็น
  2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ กฎ ระเบียบ และแนวทางการดำเนินการด้านวินัย
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาแนะนำ สนับสนุน ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรรยาบรรณของข้าราชการ การดำเนินการทางวินัย และมาตรฐานการลงโทษในกระทรวง ทบวง กรม
  4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงการสำคัญ

บุคคลากร

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 ร้อยตำรวจโทหญิงสุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวินัย
2 นางพรรัตน์ โลหะขจรพันธ์ นิติกรเชี่ยวชาญ
3 นายพรชัย เมธาภรณ์พงศ์ นิติกรเชี่ยวชาญ
4 นางเสาวภา แผ่สุวรรณ นิติกรชำนาญการพิเศษ
5 นายปภัสสร สาตรวาหา นิติกรชำนาญการพิเศษ
6 นางสาวสุจินตนา ปิยธรรม นิติกรชำนาญการพิเศษ
7 นางสาวพรนัชชา พันธ์ชาติ นิติกรชำนาญการพิเศษ
8 นางสาวดารณี น่วมนา นิติกรชำนาญการพิเศษ
9 นายมานนท์ วงค์มงคุณ นิติกรชำนาญการพิเศษ
10 นางรุ่งนภา ธรรมมา นิติกรชำนาญการพิเศษ
11 นายชานนท์ แก่นสวาท นิติกรชำนาญการพิเศษ
12 นายหัสดินทร์ แสนสระดี นิติกรชำนาญการพิเศษ
13 นางสาวศศพร อารยะสันติภาพ นิติกรชำนาญการ
14 นางสาวสุพรัตน์ อินโต นิติกรชำนาญการ
15 นางสาวธนัญญา ผลชานิโก นิติกรปฏิบัติการ
16 นางสาวปภาวิน เพ็ชรนิล นิติกรปฏิบัติการ
17 นางสาวปริญะพร เสมอใจ นิติกรปฏิบัติการ
18 นายพงศธร กิ่งพุทธพงษ์ นิติกรปฏิบัติการ
19 นางสาวทิพย์ลักษณ์ นาเคณ นิติกรปฏิบัติการ
20 นายวิสิฎฐ์ กาญจนพรหม นิติกรปฏิบัติการ
21 นายรัฐกิจ วิรัตโนทัย นิติกรปฏิบัติการ
22 นายปฐมะ พงษ์ปฐม นิติกรปฏิบัติการ
23 นางสาวหนึ่งฤทัย สุนทรพงษ์ นิติกรปฏิบัติการ
24 นางศศิธร สาทชื่น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
25 นางดาวเรือง แสนประสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
26 นางสาวอรนารถ จีนะวัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
27 นางวีรวรรณ สิงหา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
28 นางสาวรัตนาภรณ์ วงษ์จันทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

https://www.ocsc.go.th/

1)
สมว.
2)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
3)
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2522 ข้อ 17
สำนักงาน_ก.พ/สำนักมาตรฐานวินัย.txt · Last modified: 2019/03/05 08:43 by puirui