OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


สำนักงาน_ก.พ:อบรมสัมมนา:หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี:start

หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการสำนักงาน ก.พ.

การอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการสำนักงาน ก.พ.”

Motion Graphic โดยสำนักงานเลขาธิการ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่

สำนักงาน_ก.พ/อบรมสัมมนา/หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี/start.txt · Last modified: 2019/03/28 09:35 by jumrieng