หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงาน_hipps_13_ณ_ประเทศสิงคโปร์

This is an old revision of the document!


ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยว

แนวคิด Smart logistics

การส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

การนำ Design Thinking มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรม

บทบาทของสื่อกับการก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยในประเทศไทยอย่าง Smart Citizen

การผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

นิติวิทยาศาสตร์กับการบริการประชาชนในยุคดิจิทัล

Smart disaster management

ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ

คุณค่าของ GI กับการพัฒนาประเทศ

การเตรียมความพร้อมภายในองค์กรเพื่อเป็น Smart Organization

การปฏิรูปองค์กรสู่บทบาทขององค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีศักยภาพสูง

หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงาน_hipps_13_ณ_ประเทศสิงคโปร์.1557729421.txt.gz · Last modified: 2019/05/13 13:37 by jarmjuree_ocsc.go.th