หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงาน_hipps_13_ณ_ประเทศสิงคโปร์

This is an old revision of the document!


ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยว

แนวคิด Smart logistics

การส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

การนำ Design Thinking มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรม

บทบาทของสื่อกับการก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยในประเทศไทยอย่าง Smart Citizen

การผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

นิติวิทยาศาสตร์กับการบริการประชาชนในยุคดิจิทัล

Smart disaster management

ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ

คุณค่าของ GI กับการพัฒนาประเทศ

การเตรียมความพร้อมภายในองค์กรเพื่อเป็น Smart Organization

การปฏิรูปองค์กรสู่บทบาทขององค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีศักยภาพสูง

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมสรรพสามิตตามแนวคิดแบบ MYSKILLFUTURE

การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐแบบองค์รวมสำหรับการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Management)

จากแนวคิด “Smart Nation” ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ สู่การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย

การเปลี่ยนผ่านบทบาทและตำแหน่งแห่งที่ของภาครัฐภายใต้กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

Contextualizing Singapore’s Success Story

One Government Thailand การรวมศูนย์ระบบราชการเพื่อประชาชน

การพัฒนาการขนส่งทางถนนเพื่อก้าวเข้าสู่ “ประเทศไทย 4.0”

THFDA 4.0 Smart Application

Smart Nation กับประเทศไทย 4.0

การประยุกต์ใช้ Design thinking เพื่อขับเคลื่อน Local Economy

แนวคิดการพัฒนาประเทศสิงคโปร์ สู่การพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ปรับกระบวนคิด พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

การพัฒนาระบบการทำงานและการบริการประชาชน สู่การเป็น Smart Government ตามแนวทาง THAILAND 4.0

การเปลี่ยนแปลงองค์การสู่ยุค Customs 4.0 การประยุกต์ใช้บทเรียนฉบับย่อของสิงคโปร์ในการการมุ่งสู่ Smart Nation

หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงาน_hipps_13_ณ_ประเทศสิงคโปร์.1559011943.txt.gz · Last modified: 2019/05/28 09:52 by jarmjuree_ocsc.go.th