OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงาน_hipps_13_ณ_ประเทศสิงคโปร์

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงาน_hipps_13_ณ_ประเทศสิงคโปร์ [2019/05/28 11:17]
jarmjuree_ocsc.go.th
หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงาน_hipps_13_ณ_ประเทศสิงคโปร์ [2019/05/28 14:06] (current)
jarmjuree_ocsc.go.th
Line 93: Line 93:
 {{ :​วรกัญญ์_ศรีสุทธิ์022.pdf |ระบบราชการไทยกับแนวคิดการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยการบูรณาการ}} {{ :​วรกัญญ์_ศรีสุทธิ์022.pdf |ระบบราชการไทยกับแนวคิดการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยการบูรณาการ}}
  
-S{{ :​วรัญญา_โชติพงศ์023.pdf |mart DOC : กรมราชทัณฑ์กับการบริการประชาชน}}+{{ :​วรัญญา_โชติพงศ์023.pdf |smart DOC : กรมราชทัณฑ์กับการบริการประชาชน}}
  
 {{ :​วันเสน่ห์_โตอนันต์024.pdf |บทบาทกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับความปลอดภัยของประเทศด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ}} {{ :​วันเสน่ห์_โตอนันต์024.pdf |บทบาทกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับความปลอดภัยของประเทศด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ}}
Line 100: Line 100:
  
 {{ :​อัญชลี_แท่นนิล026.pdf |แนวทางการรวบรวมข้อมูล Big data สำหรับห้องปฏิบัติการ}} {{ :​อัญชลี_แท่นนิล026.pdf |แนวทางการรวบรวมข้อมูล Big data สำหรับห้องปฏิบัติการ}}
 +
 +{{ :​กนก_หมอกมืด001.pdf |การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 ของสิงคโปร์}}
 +
 +{{ :​ไกรวิน_วิไลวรรณ002.pdf |พัฒนาคน พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม นำประเทศสิงคโปร์สู่ Smart Nation}}
 +
 +{{ :​แคทลียา_ธนพงศ์พิพัฒน์003.pdf |แนวทางในแก้ไขปัญหาการจราจรหนาแน่นในเขตเมือง เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน}}
 +
 +{{ :​จิรัฐสรรพ์_ประมวลศิลป์004.pdf |สิงคโปร์ : บทบาทของรัฐในตลาดเสรี สังคมพหุวัฒนธรรม และโลกาภิวัตน์}}
 +
 +{{ :​ฉัตรมาภรณ์_ใจมา005.pdf |การวางแผนจัดตั้งห้องวิจัยกลางสำหรับการวิจัยและพัฒนา}}
 +
 +{{ :​ชลลดา_จารุศิริชัยกุล006.pdf |ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความ}}
 +
 +{{ :​ฐาณิสร_ชยุติมันต์007.pdf |การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ}}
 +
 +{{ :​ถิติวรรณ์_สุตะนนท์008.pdf |จะพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อย่างไรให้ยั่งยืนในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4}}
 +
 +{{ :​ทศพร_ศรีวรกุล009.pdf |โลกในอุดมคติ}}
 +
 +{{ :​ทิพย์ลดา_ทองตะเภา010.pdf |ถอดบทเรียนจากแนวทางการพัฒนาประเทศสิงคโปร์สู่ GSParks Model (Green-Smart Parks Model)}}
 +
 +{{ :​แทนวรรณ_โตโพธิ์กลาง011.pdf |น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ}}
 +
 +{{ :​ธีรนิติ_เล็กเจริญ012.pdf |การศึกษาสร้างคนคุณภาพ สู่ความเป็น “ชาติอัจฉริยะ”}}
 +
 +{{ :​ธีรภัตร์_เพียรภัทรสกุล013.pdf |การใช้ Cloud computing เพื่อพัฒนาการดำเนินโครงการผู้ประกอบการ ระดับมาตรฐานเออีโอ โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ คืออะไร ?}}
 +
 +{{ :​นภัสสรณ์_เคหนาค014.pdf |“ถอดบทเรียนสิงคโปร์ Smart Nation สู่การพัฒนาสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในไทย”}}
 +
 +{{ :​นิชนันท์_ทัดแก้ว015.pdf |ถอดบทเรียนประสบการณ์ของสิงคโปร์ในการพัฒนาประเทศสู่การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย}}
 +
 +{{ :​นิราวรรณ_ปวีณะโยธิน016.pdf |การพัฒนาที่ปฏิบัติได้จริง}}
 +
 +{{ :​ประภัสสร_ทิพย์สงเคราะห์017.pdf |สกอ. Smart Office สู่ Smart Thailand}}
 +
 +{{ :​ปัณวิช_ตามไท018.pdf |การใช้นวัตกรรมการวางแผนและพัฒนาเมืองเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนของประเทศสิงคโปร์}} ​
 +
 +{{ :​ฝนทิพย์_ถนอมพงษ์พันธ์019.pdf |การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 โดยข้าราชการผ่านกระบวนการออกแบบเชิงความคิด}}
 +
 +{{ :​ภรรคพร_เล็กขาว020.pdf |การสร้างงาน สร้างอาชีพให้ผู้กระทำผิด}} ​
 +
 +{{ :​ศุภชาติ_ฉลาด021.pdf |ถอดบทเรียน Singapore; Smart Nation สู่การพัฒนาองค์กรด้วย QR code}}
 +
 +{{ :​ศุภวรรณ_เทอดเกียรติ์บูรณะ022.pdf |กรณีศึกษานโยบาย “Smart Nation” ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ : แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน}}
 +
 +{{ :​สมบูรณ์_มณีรัตนาศักดิ์023.pdf |ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ : รากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศของสาธารณรัฐสิงคโปร์}}
 +
 +{{ :​เสาวภา_บุญเอี่ยม024.pdf |SEPO Beyond Service การบริการของ สคร. ที่มากกว่าการให้บริการ}}
 +
 +{{ :​อังศุพร_สุยังกุล025.pdf |รายงานผลการเรียนรู้และข้อเสนอการประยุกต์ใช้ในระบบราชการไทย : การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการบริหารเงินคงคลัง }} 
 +
 +{{ :​กฤตพัทธ์-ฝึกฝน001.pdf |Classless Professional Training : บทเรียนจาก OBOR และ Smart Nation}}  ​
 +
 +{{ :​กิตจากรณ์_ปิ่นละมัย002.pdf |มอง Smart City ผ่านสิงคโปร์ สะท้อนสู่ Thailand 4.0 }}  ​
 +
 +{{ :​เกวลิน_วังศิริไพศาล003.pdf |รายงานข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง}}  ​
 +
 +{{ :​จุฑาทิพย์_ศิริพงษ์004.pdf |การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตโดยเน้นการบูรณาการของทุกภาคส่วน}}
 +
 +{{ :​ณัฐชนก_พาละเอ็น005.pdf |มองเขามุมเรา : ถอดรหัสความสำเร็จของประเทศสิงคโปร์}}
 +
 +{{ :​ดาราพร_ไชยรัตน์006.pdf |บทเรียนจากสิงคโปร์สู่การดำเนินการตามอนุสัญญา CITES ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช}}
 +
 +{{ :​ทิพจุฑา_รวบยอด007.pdf |เปรียบเทียบนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ : กรณีศึกษาไทย จีน และสิงคโปร์}}
 +
 +{{ :​ปัทมา_ธนะกมลประดิษฐ์008.pdf |การใช้เทคโนโลยีตอบสนองการเปลี่ยนแปลง}}
 +
 +{{ :​ผาไท_จุลสุข009.pdf |บทความข้อเสนอต่อการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข}} ​
 +
 +{{ :​ภัทร_วาศนา010.pdf |การสร้างเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชน}} ​
 +
 +{{ :​ภัทรพล_อุดมลาภ011.pdf |ข้อเสนอแนวคิดต่อการพัฒนาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค}}
 +
 +{{ :​รัตนศิริ_พิมลไทย012.pdf |สิ่งแวดล้อมศึกษาสู่การสร้างวินัยคนในชาติด้านสิ่งแวดล้อม}}
 +
 +{{ :​ราเมศ_สุขาภิบาล013.pdf |การประยุกต์แนวทางที่ประสบผลสำเร็จของสิงคโปร์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยในด้านอาชีวศึกษาและการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน}}
 +
 +{{ :​วรมน_อัครสุต014.pdf |รายงานผลการเรียนรู้และข้อเสนอการประยุกต์ใช้ในระบบราชการไทย}}
 +
 +{{ :​วรางคณา_ประภาติกุลว015.pdf |ประเทศไทยพัฒนาได้...แค่เริ่มต้นในวันนี้}}
 +
 +{{ :​วันเฉลิม_เพ็ชรสุวรรณ016.pdf |บริบท One Belt One Road}}
 +
 +{{ :​ศวิตา_อักษรานุเคราะห์017.pdf |ปัญหาของการใช้รถใช้ถนนและการกำหนดกฎระเบียบของสังคมไทย}}
 +
 +{{ :​ศิวพร_สกุลภักดี018.pdf |ข้อมูลฉลากโภชนาการไทย ห่างไกลโรคเรื้อรัง}}
 +
 +{{ :​สยมภู_ภูอุดม019.pdf |เส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 และโอกาสของประเทศไทย}}
 +
 +{{ :​สิงคเรศ_อร่ามรัตน์020.pdf |การพัฒนาประเทศไทยในกระแสความร่วมมือจีน – สิงคโปร์}}
 +
 +{{ :​สุขสันต์_เอี่ยมโสภณ021.pdf |เส้นทางเศรษฐกิจสายไหมของจีนในทศวรรษที่ 21 และการลดข้อจำกัดเพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม}}
 +
 +{{ :​สุธาสินี_ฟูแสง022.pdf |บทเรียนจากประเทศสิงคโปร์ : 50 ปีแห่งการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ}}
 +
 +{{ :​อภิญญา_เจริญฉ่ำ023.pdf |กรณีศึกษาสาธารณรัฐสิงคโปร์ การวางแผนยุทธศาสตร์กับการพัฒนาคนเพื่อพัฒนาชาติ : หัวใจของการพัฒนาอย่างยั่งยืน}}
 +
 +{{ :​อรกันยา_เตชะไพบูลย์024.pdf |โอกาสของไทยจากบริบทใหม่ของเศรษฐกิจจีน}}
 +
 +{{ :​อัครวิชญ์_เล็กเจริญ025.pdf |การประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากสาธารณรัฐสิงคโปร์ในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Content-Oriented Document Authoring (CODA) : ใครพิมพ์ก็สวย ใครพิมพ์ก็ถูก}}
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +                                                                                      ​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  
  
หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงาน_hipps_13_ณ_ประเทศสิงคโปร์.1559017043.txt.gz · Last modified: 2019/05/28 11:17 by jarmjuree_ocsc.go.th